Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Rozwoju tranplantologii i Urologii z siedzibą przy ul . Wólczańskiej 195 w Łodzi zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli Założycieli ,w dniu 12 kwietnia 2001 roku, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Małgorzatą Badowską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 8 Repertorium A nr 2010/2001. Lista Założycieli Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.04.1984 o Fundacjach (wraz z późniejszymi zmianami ) i niniejszego statutu.

 3. Fuandacja jest osoba prawną i dzila poprzez ustanowione w niniejsym statucie organy.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . la właściewej realiacji celow Fundacja może prowadzić działalnośc poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porżadkiem prawnym.

 1. Znakiem funadcji jest symbol , którego wzór stanowi załącznik do nienijszego statu.

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Działalność gospodarcza Fundacji


Fundacja może prowadzić działalność gospodarcżą zgodnie z obowiązujacymi przepisami

Zakres jej działaności obejmuje :

 • organizowanie szkoleń , kursów , doradztwa

 • świadczenie usług medycznych dla ludności

 • działalność wydawniczą

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachukowośc zgodnie z obowiązującymi osoby prawne przepisami.

Działalność gospodarcza , o której mowa wyżej powinna być prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów stautowych. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się srodków finasowych i majątku fundacji. Decyzję o likwidacji fuandaji w każdym przypadku podejmuje Rada Fundacji i powiadamia o tym fakcie Ministra nadzorujacego.

Majątek i dochody Fundacji

Majątej fundacji stanowią składnieki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji oraz inne składnieki nabyte przez Fundację.

Źródlami finansowania fundacji są:

 • dochody z majątku fundacji
 • dotacje
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 • darowizny , spadki , zapisy

Dochody fundacji są przenzaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działlaności samej Fundacji.

Fundacja odpoawiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.


Sponsor wspierający:www.frtu.pl

fundacja@frtu.pl

Wólczańska 191/195, Łódź